Înscrieri la Facultatea de Protecţia Mediului – Oradea

ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT
Admiterea se va desfăşura pe bază de concurs de dosare, departajarea făcându-se pe baza mediei dintre 50% media examen licenţă şi 50% generală a anilor de studiu din facultate.
Departajarea candidaţilor în caz de medii egale: media generală a anilor de studiu din facultate.
După afişarea rezultatelor se va confirma locul ocupat prin concurs după un program anunţat în perioada admiterii. Locurile neconfirmate în termenul stabilit vor fi declarate vacante.
Structura Facultăţii de Protecţia Mediului PENTRU ANUL ŞCOLAR 2009-2010
Ciclul II – Studii universitare de masterat (Legea 288/2004)


2.Date privind concursul de admitere
2.1. Calendarul desfăşurării concursului
În sesiunea septembrie 2009 admiterea la studii universitare de masterat se va desfăşura la Facultatea de Protecţia Mediului Oradea la sediul din strada Gen. Magheru, nr. 26, în perioada 07-23 septembrie 2009. Informaţii suplimentare la telefon 0259/412550 şi pe site-ul Universităţii din Oradea, www.uoradea.ro.
– 07 – 16 septembrie 2009 – înscrierea candidaţilor
– 17 – 23 septembrie 2009 – afişarea rezultatelor
– 16 – 25 septembrie 2009 – confirmări, redistribuiri
2.2. Taxe
Pentru concursul de admitere 2009 s-au stabilit următoarele taxe:
– Taxa de înscriere la concursul de admitere – 150 RON
– Taxa pentru contestaţii – 150 RON
– Taxa de înmatriculare – 50 RON
Înscrierea se va face la secretariatul facultăţii sau în locuri special amenajate anunţate prin afişare în perioada stabilită.
2.3. Scutiri de taxe
Beneficiază de scutiri de taxe de înscriere la concursul de admitere – studii de licenţă, următoarele categorii de candidaţi:
– orfanii de ambii părinţi;
– cei aflaţi în centrele de plasament sau case de tip familial;
– cei ai căror părinţi sunt angajaţi ai Universităţii din Oradea;
– cei care provin din familii care realizează un venit lunar mai mic decât venitul minim pe economie;
– copiii eroilor martiri ai Revoluţiei, candidaţii răniţi în luptă pentru victoria Revoluţiei din Decembrie 1989,
– cei ai căror părinţi lucrează în învăţământ sau sunt pensionari (sau decedat) din învăţământ. Aceşti candidaţi conform art.108, alin.2 din Legea 128/1997 privind Statutul cadrului didactic, pot utiliza acest drept o singură dată şi numai pentru o singură instituţie de învăţământ superior de stat.
Scutirea de plată a taxelor de înscriere la concurs se face numai pe baza actelor doveditoare prezentate de candidaţi la înscriere, din care să rezulte că fac parte din una din categoriile de mai sus şi au vârsta sub 25 ani.
Candidaţii care în cadrul aceleiaşi facultăţi, se înscrie la mai multe domenii/specializări, vor plăti o singură taxă de înscriere la examenul de admitere.
Candidaţii care au susţinerea examenelor de finalizare a studiilor în sesiunea iunie – iulie 2009 vor prezenta la înscriere adeverinţa eliberată de facultate, în care se menţionează media generală a anilor de studiu din facultate şi media examenului de licenţă.
2.4. Înscrierea la concursul de admitere
Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii, vor completa o cerere tip de înscriere, în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv. În cadrul cererii de înscriere vor fi trecute, în ordinea preferinţelor domeniile /specializările preferate ale facultăţii respective şi următoarele acte:
– diploma de bacalaureat şi diploma de licenţă (sau echivalenta acesteia), ambele în original;
– certificatul de naştere în copie legalizată;
– 3 (trei) fotografii tip carte de identitate;
– Chitanţa – taxa de înscriere;
Actele necesare pentru înscriere la concursul de admitere pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene sunt:
– Diploma de bacalaureat, tradusa în limba română, legalizată;
– Diploma de licenţă, tradusa în limba română, legalizata;
– Foaia matricola pentru studiile universitare, tradusă în limba română, legalizată;
– Dovada echivalării studiilor sau declaraţie ca până la data înmatriculării (1 octombrie 2009) vor prezenta această dovadă;
– Certificat de competenţă lingvistică (unde este cazul) pentru limba în care se face predarea;
– Certificat de naştere;
– Certificat de căsătorie (dacă numele aplicantului s-a schimbat după căsătorie);
– Certificat medical;
– Patru poze tip paşaport.

SURSA : http://protmed.uoradea.ro/

Cu bine,
RuBen Budău

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Copy link
Powered by Social Snap