Facultatea de Protecţia Mediului Oradea – Admitere 2009

Facultatea de Protecţia Mediului Oradea
CONCURSUL DE ADMITERE 2009
ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

Admiterea se va desfăşura pe bază de concurs de dosare, departajarea făcându-se pe baza mediei dintre 50 % media de bacalaureat şi 50 % media generală a anilor de liceu.
Departajarea candidaţilor în caz de medii egale: media generală a anilor de studiu din liceu.
După afişarea rezultatelor se va confirma locul ocupat prin concurs după un program anunţat în perioada admiterii. Locurile neconfirmate în termenul stabilit vor fi declarate vacante.


1.Date privind concursul de admitere
1.1. Calendarul concursului de admitere
În sesiunea iulie 2009 admiterea în învăţământul superior la Facultatea de Protecţia Mediului Oradea se va desfăşura la sediul din strada Gen. Magheru, nr. 26, în perioada 13-24 iulie 2009. Informaţii suplimentare la telefon 0259/412550 şi pe site-ul Universităţii din Oradea.
Programul de desfăşurare a admiterii:
– 13 – 24 iulie 2009 – înscrierea candidaţilor
– 25 – 29 iulie 2009 – afişarea rezultatelor
Pentru studiile universitare de licenţă pe locurile rămase vacante după prima sesiune de admitere, pentru absolvenţii cu diplomă de licenţă respectiv diplomă de absolvire; pentru continuare de studii a absolvenţilor cu diplomă ai învăţământului de scurtă durată; pentru studii de masterat, postuniversitare de specializare, cursuri de perfecţionare de specializare, se va organiza concurs de admitere în perioada 01 – 23 septembrie:
– 07 – 16 septembrie 2009 – înscrierea candidaţilor
– 17 – 23 septembrie 2009 – afişarea rezultatelor
1.2. Taxe
Pentru concursul de admitere 2009 s-au stabilit următoarele taxe:
– Taxa de înscriere la concursul de admitere – 150 RON
– Taxa pentru contestaţii – 150 RON
– Taxa de înmatriculare – 50 RON
Înscrierea se va face la secretariatul facultăţii sau în locuri special amenajate anunţate prin afişare în perioada stabilită.
1.3. Scutiri de taxe
Beneficiază de scutiri de taxe de înscriere la concursul de admitere – studii de licenţă, următoarele categorii de candidaţi:
– orfanii de ambii părinţi;
– cei aflaţi în centrele de plasament sau case de tip familial;
– cei ai căror părinţi sunt angajaţi ai Universităţii din Oradea;
– cei care provin din familii care realizează un venit lunar mai mic decât venitul minim pe economie;
– copiii eroilor martiri ai Revoluţiei, candidaţii răniţi în luptă pentru victoria Revoluţiei din Decembrie 1989,
– cei ai căror părinţi lucrează în învăţământ sau sunt pensionari (sau decedat) din învăţământ. Aceşti candidaţi conform art.108, alin.2 din Legea 128/1997 privind Statutul cadrului didactic, pot utiliza acest drept o singură dată şi numai pentru o singură instituţie de învăţământ superior de stat.
Scutirea de plată a taxelor de înscriere la concurs se face numai pe baza actelor doveditoare prezentate de candidaţi la înscriere, din care să rezulte că fac parte din una din categoriile de mai sus şi au vârsta sub 25 ani.
Candidaţii care în cadrul aceleiaşi facultăţi, se înscrie la mai multe domenii/specializări, vor plăti o singură taxă de înscriere la examenul de admitere.
Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie – iulie 2009 sau în sesiunea august – septembrie 2009 pot prezenta la înscriere, pentru sesiunile imediat următoare, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa eliberată de liceu, în care se menţionează media generală de la bacalaureat, mediile obţinute în anii de liceu, media generală a anilor de liceu.
1.4. Înscrierea la concursul de admitere
Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii, vor completa o cerere tip de înscriere, în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv. În cadrul cererii de înscriere vor fi trecute, în ordinea preferinţelor domeniile /specializările preferate ale facultăţii respective.
La cererea – tip de înscriere se anexează următoarele acte:
1. Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată sau adeverinţă (în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 2009);
2. Foaia matricolă de la liceu, în original, unde să fie precizată media generală a anilor de liceu;
3. Certificatul de naştere, copie legalizată;
4. Certificat de căsătorie, dacă este cazul (xerocopie);
5. Adeverinţă medicală tip MS –1-1 eliberată de medicii de familie, vizată de medicul universităţii;
6. Trei fotografii tip buletin de identitate ;
7. Buletin sau carte de identitate în copie;
8. Chitanţă de plată a taxei de admitere;
9. Numai pentru candidaţii care solicită scutirea de taxe de admitere, se va prezenta unul din următoarele documente:
– Copii după certificate de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);
– Adeverinţele de la centrele de plasament sau case de tip familial (în cazul celor aflaţi în această situaţie);
– Adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal didactic (în activitate, pensionat sau decedat), a susţinătorilor legali;
– Adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal nedidactic încadrat în Universitatea din Oradea (în activitate, pensionat sau decedat), a susţinătorilor legali;
– Adeverinţă de venit pentru candidaţii proveniţi din familii care au mai mulţi membri – elev şi/sau studenţi – în întreţinere şi care realizează un venit mai mic decât venitul minim pe economie;
– Adeverinţă din care să rezulte calitatea de student cu drept de înscriere la concursul de admitere şi diploma de bacalaureat în copie legalizată, pentru studenţii care vor să urmeze o a doua specializare;
10. Dosar plic.
Candidaţii care se înscriu şi urmează două facultăţi vor prezenta originalul diplomei de bacalaureat la facultatea la care au fost admişi pe locurile subvenţionate de la buget, iar copia legalizată la cealaltă facultate.
Comisia de admitere va afişa termenul de confirmare a ocupării locului, cuantumul taxelor de înmatriculare.
Candidatul admis care până la data prevăzută pentru confirmarea ocupării locului nu se prezintă pierde locul ocupat.
1.5. Înscrierea şi desfăşurarea concursului de admitere pentru candidaţii din etnia rromilor
Candidaţii din etnia rromilor se pot înscrie şi pot candida pentru locurile subvenţionate de la buget alocate Universităţii din Oradea, special destinate acestei categorii de candidaţi. În acest caz pe lângă documentele solicitate la nivel de facultatea pentru înscrierea la concurs, candidatul va depune o cerere tipizată la Secretarul Şef al Universităţii (clădire Rectorat, etaj I) pentru participare la concursul de admitere pe locurile subvenţionate de la buget alocate distinct candidaţilor din etnia rromilor şi o recomandare scrisă din partea preşedintelui unei organizaţii civile, culturale sau politice a rromilor legal constituită, prin care se atestă apartenenţa candidatului la comunitatea rromilor (şi nu că este membru al respectivei organizaţii).
1.6. Înscriere şi desfăşurarea concursului de admitere pentru candidaţii din Republica Moldova, absolvenţi de licee din România
Candidaţii cetăţeni ai Republicii Moldova, absolvenţi de licee din România se pot înscrie şi pot candida pentru locurile subvenţionate de la buget alocate Universităţii din Oradea, special destinate acestei categorii. În acest caz, pe lângă documentele solicitate la nivel de facultate, candidatul va depune o cerere tipizată la secretarul Şef al Universităţii (clădire Rectorat, etaj I) pentru participare pe locurile subvenţionate de la buget alocate distinct candidaţilor cetăţeni ai Republicii Moldova, absolvenţi de licee din România.
Sursa : site-ul Facultatăţii de Protecţia Mediului
Cu bine,
RuBen Budău

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Copy link
Powered by Social Snap