FACULTATEA DE PROTECŢIA MEDIULUI – CATEDRA DE SILVICULTURĂ ADMITERE 2011


Perioada de desfăşurare al concursului de admitere – sesiunea iulie 2011:
 11 – 23 iulie 2011 – înscrierea candidaţilor;
 25 – 30 iulie 2011 – afişarea rezultatelor;
Înscrierile pentru concursul de admitere se fac la secretariatul facultăţii între orele 9:00 -16:00 , de luni pana vineri, iar sâmbăta şi duminica între orele 9:00 -12:00.
Admiterea se realizează pe bază de dosar, iar departajarea candidaţilor se realizeaza în funcţie de media de bacalaureat 50% şi media anilor de liceu 50%.
La cererea tip de înscriere se anexează următoarele acte:
 Diploma de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată, sau adeverinţă (în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplome pentru promoţia 2011);
 Foaia matricolă de la liceu, în original sau copie legalizată;
 Certificatul de naştere, (original pentru confirmare) şi copie;
 Certificatul de căsătorie, (original pentru confirmare) şi copie, dacă este cazul;
 Adeverinţă medicală tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
 2 (două) fotografii tip buletin;
 Carte de identitate sau paşaport, (original pentru confirmare) şi copie;
 Chitanţă de plată a taxei de admitere (se achită în biroul de admitere).
Actele solicitate vor fi depuse întru-un dosar plic.

SPECIALIZAREA SILVICULTURĂ
Titlul acordat : inginer
Are ca misiune principală formarea de specialişti
în domeniul silviculturii , al valorificării şi exploatării fondului forestier în concordanţă cu capacitatea de refacere a pădurii şi cu protejarea celorlalte elemente ale mediului înconjurător din zonele împădurite .
Absolvenţii specializării îşi vor găsi preocupări în cadrul Direcţiilor Silvice , Ocoalelor Silvice , Institutelor de Cercetare şi Amenajări silvice , Centrelor de sortare şi prelucrare a lemnului , întreprinzători pentru comercializarea produselor din lemn şi în învăţământ .
 • Save
VIZITA STUDENTILOR SILVICULTORI PE FONDUL LUI TIRIAC DE LA BALC

 • Save
LUCRARI PRACTICE LA O.S. ORADEA

 • Save
ÎMPREUNĂ PENTRU UN ORAŞ MAI VERDE

 • Save
AN DE AN ÎMPREUNĂ PENTRU LUNA PĂDURII

 • Save
BAZA DIDACTICĂ FONDUL DE VÂNĂTOARE SÂNTIMREU

 • Save
BAZA DIDACTICA - FONDUL DE VÂNĂTOARE SÂNTIMREU

 • Save
BAZA DIDACTICĂ DE PRACTICĂ - GURAHONŢ (PARC DENDROLOGIC)/JUD.ARAD


SPECIALIZAREA EXPLOATĂRI FORESTIERE

Titlul acordat : inginer
Are ca misiune formarea de specialişti pentru sectorul forestier , respectiv pentru exploatări forestiere , în vederea valorificării superioare şi optimale a resurselor forestiere . Activitatea de exploatare a pădurii trebuie privită ca un act de desăvârşire a procesului de cultură a pădurii , care culminează prin crearea unei noi generaţii de arbori , care vor îndeplini atribuţiunile de ordin eco-protectiv şi productiv .
Exploatările forestiere , indiferent de specificul unităţilor care prestează activităţile respective – unităţi de stat sau private , vor ocupa un rol important în cadrul activităţilor din sectorul forestier.
 • Save
LUCRĂRI PRACTICE - EXPLOATĂRI FORESTIERE

 • Save
LUCRĂRI PRACTICE - EXPLOATĂRI FORESTIERE

 • Save
DEMONSTRAŢIE DIN PRACTICA DE VARĂ - GURAHONŢ


INGINERIA PRELUCRĂRII LEMNULUI

Titlul acordat : inginer
Specializarea are misiunea de a pregăti specialişti pentru unităţi , firme de prelucrarea lemnului , ateliere de mobilă, societăţi comerciale în vederea obţinerii de produse forestiere din lemn, precum alături de acestea şi produse accesorii ale pădurilor (ciuperci, fructe de pădure, plante medicinale) .
 • Save
LUCRĂRI PRACTICE LA FABRICA LEMNU-ORADEA

 • Save
LUCRĂRI PRACTICE - SC Holzindustrie din Sebes

 • Save
LUCRARI PRACTICE LA SC Holzindustrie din Sebes

DE CE VĂ RECOMANDĂM SĂ ALEGEŢI ORADEA, FACULTATEA DE PROTECŢIA MEDIULUI ?
·       Structura organizatorică a Facultăţii de Protecţia Mediului este adaptată continuu misiunii didactice şi de cercetare regională integrată în cultura europeană.
·       Programul de studiu este adaptat cerinţelor actuale de pe piaţa muncii româneşti.
·       Oferta educaţională a Facultăţii de Protecţia Mediului a fost gândită în contextul ocupaţiilor tradiţionale şi a noilor meserii care caracterizează partea de nord-vest a României, arie geografică şi culturală distinctă prin tradiţiile şi disciplina muncii în contextul mai larg al României.
·       Acreditarea Specializării Silvicultură a avut loc la data de 11.09.2003 prin HG 1082.
·       Disciplinele de studiu din planul de învăţământ sunt compatibile cu planurile şi programele de studii din statele Uniunii Europene, ponderea disciplinelor fiind exprimată în credite ECTS     
Existenţa bazei de practică Gurahonţ ce cuprinde o clădire cu posibilitatea cazării a 100 de persoane, un parc dendrologic, oferind posibilitatea efectuării în condiţii optime a stagiilor de practică.
·       Existenţa bazei didactice Fondul Didactic de Vânătoare Nr. 8 Sântimreu, ce cuprinde o clădire pentru săli de curs şi laboratoare, instalaţii şi construcţii vânătoreşti cu scopul de a efectua în condiţii optime orele de lucrări practice.
·       Localizarea geografică judeţului Bihor, ca poartă vestică de intrare în ţară şi la distanţe relativ mici faţă de judeţele Maramureş, Satu Mare, Sălaj, Arad, Alba, Timiş, Mureş, Caraş Severin, Hunedoara, este un factor determinant pentru alegerea Universităţii din Oradea pentru urmarea studiilor superioare pentru categorii diferite de potenţiali studenţi. De asemenea, se permite accesul la şcolarizarea oferită prin acest program de studiu şi studenţilor români cu domiciliul în Ungaria.
Existenţa unei echipe manageriale mature, competente care promovează principiile democraţiei, participării şi responsabilizării căutând să eficientizeze procesul de învăţământ şi cercetare.
·       Corpul profesoral este format în mare măsură din cadre tinere bine pregătite, unele dintre ele cu specializări în străinătate, fiind capabile să se adapteze uşor la transformările prin care trece sistemul de învăţământ superior românesc, odată cu aderarea ţării noastre la U. E.
·       Facultatea promovează o politică permanentă şi susţinută în selectarea, perfecţionarea şi promovarea personalului didactic, iar dinamica numărului de cadre didactice evidenţiază o creştere continuă a celor interesaţi în cariera didactică.
·       Fondul de carte în biblioteca facultăţii cuprinde cărţi şi reviste de specialitate actuale şi valoroase. Demn de remarcat este faptul că marea majoritate a cursurilor universitare ale cadrelor didactice din Facultatea de Protecţia Mediului se regăsesc în cărţi care sunt puse la dispoziţia studenţilor.
Studenţii şi organismele studenţeşti sunt stimulaţi şi solicitaţi în activităţi specific silviculturale. Structura organizatorică şi sistemul informaţional creează posibilitatea fiecărui student de a fi informat şi de a-şi exprima opiniile.
 
Catedra de Silvicultură îşi propune următoarele obiective:
· Formarea de specialişti cu pregătire superioară în domeniile: inginerie silvică, inginerie forestieră; înzestraţi cu cunoştinţe ştiinţifice situate la nivelul performanţelor contemporane, în concordanţă cu cerinţele de pe piaţa calificărilor.
· Participarea prin cercetări ştiinţifice, fundamentale şi aplicative în domeniile de vârf, la dezvoltarea ştiinţei, şi implicit a economiei.
· Dezvoltarea competenţelor şi compatibilităţilor în formarea profesională şi cercetarea ştiinţifică prin lărgirea cooperării cu alte catedre cu acelaşi profil din ţară şi străinătate în scopul eficientizării întregii activităţi.
· Preocuparea pentru atragerea unui număr sporit de studenţi de calitate, în scopul formării acestora ca oameni de bază în specializările pentru care au optat.
· Intensificarea valorificării contribuţiilor proprii din activitatea didactică şi de cercetare ştiinţifică; afirmarea performanţelor ştiinţifice în cadrul unor manifestări cu caracter naţional, internaţional sau în reviste de specialitate.
 • Save
MULT SUCCES TUTUROR !!!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Copy link
Powered by Social Snap